Algemene voorwaarden

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

 

Veilig (bijna) Incidenten Melden

Download hier het meldformulier


Beroepscode

De  therapeut kan met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie.

 

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

 

Wet WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • Recht op informatie;
  • Toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • De plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • Recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • Geheimhouding van cliëntgegevens.

 

Klachtenregeling
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening van onze therapeuten doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisaties VBAG. Daar kunt u uw klacht indienen.

 

Marloes Damhuis is lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en vallen onder de klacht- en tuchtregeling van de VBAG. Deze klachtenregeling is terug te vinden op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

Tevens zijn ze allen aangesloten bij de koepelorganisatie de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

 

Privacy

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

  • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in  zijn/haar  cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.
  • De client gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd  vooraf in overleg met de cliënt.
  • De cliënt  gaat er al dan niet mee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts  van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan  over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q.verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

 

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie geldt dat de therapeut al zijn/haar kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Wij zijn als therapeut niet verantwoordelijk voor klachten en/of gedrag van de cliënt tijdens, na  en buiten de sessies. De cliënt blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen klacht/gedrag en de gevolgen daarvan. Wij kunnen als behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

U vrijwaart de therapeut tevens tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden.

 

Behandeling jongeren

Jongeren tot 18 jaar worden alleen in behandeling genomen, als er contact is geweest met de ouders of daartoe gerechtigde familieleden en er toestemming is gegeven voor behandeling/begeleiding.                                                                                                                                                                                                                                                
Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door ons, onderstaand genoemde hulpverleners.  

 

Behandelend therapeuten:
Marloes Damhuis en Marijke Lentferink